Användarvillkor | Shipit.se | Shipit.se

Användarvillkor

1. Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla varutransporter och beställningar som görs via webbsidan Shipit.se mellan Shipit Sverige Ab (hädanefter ”Shipit” eller ”Leverantör”) och Kunden. Dessa avtalsvillkor tillämpas oberoende av vilken underleverantör (hädanefter ”Förare”) som genomför transporten.

1.2 I den mån inget annat anges i dessa allmänna avtalsvillkor, följs Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser NSAB 2015 (Nordiskt speditörförbunds allmänna bestämmelser). Med postförsändelser följs internationella postavtalet, läs mera om det internationella postavtalet här.

1.3 Om befordringsavtalets ena part är en konsument, begränsar dessa villkor inte rättigheter enligt tvingande lagstiftning. Konsumenten kan inte avstå från rättigheter enligt tvingande lagstiftning och de kan inte begränsas med avtal.

1.4 Leverantören har rätt att ändra dessa allmänna avtalsvillkor genom att meddela om ändringen en månad före ikraftträdandet. Ändringar som inte försämrar Kundens ställning kan även göras utan att följa regeln om en månad. Den senaste versionen av avtalsvillkoren och NSAB 2015 finns på Shipits webbplats www.shipit.se.

2. Allmänt om Leverantörens tjänster

2.1 Leverantören är en webbplats som erbjuder sändningstjänster. Leverantören arrangerar transport av försändelser med hjälp av en underleverantör, i dessa villkor kallad Föraren. Transporten tas således hand om den Förare som Kunden väljer på Leverantörens webbplats. Befordringsavtalet skapas mellan Leverantören och Kunden.

2.2 Med försändelse avses varor eller ett varuparti som anges i transportdokumentet och som samtidigt skickas från en plats och en avsändare till en mottagare och en plats.

2.3 Med transportdokument avses ett adresskort som Kunden skriver ut från Leverantörens webbplats vid beställning.

3. Kundens skyldigheter

3.1 Förutom det som sägs i de allmänna avtalsvillkoren ansvarar Kunden för att denne ger anvisningar till en mottagare eller avsändare som inte är en part i detta avtal om att handla på det sätt som avtalet förutsätter.

3.2 Kunden ska följa Leverantörens anvisningar.

3.3 Kunden ansvarar för att försändelserna är markerade med korrekta och aktuella uppgifter om namn, adress, betalning, vikt samt eventuella övriga uppgifter som är nödvändiga för tjänsten. Avsändarens namn och adress ska alltid anges på försändelserna för eventuell retur.

3.4 Det måste finnas fritt tillträde till försändelsernas mottagaradress. Kunden är införstådd med, och accepterar, att Leverantören har rätt att fullgöra levererans genom att lämna över försändelsen till varje person som anträffas på mottagaradressen, och att Leverantörens ansvar därmed upphör och således inte omfattar att den person som tagit emot försändelsen lämnar försändelsen vidare till en eventuell namngiven mottagare. Om ingen påträffas på mottagaradressen lämnar Föraren ett meddelande på mottagaradressen och Kunden ska kontakta Föraren för eventuell ny utdelning. Om Kunden inte nås kan en ny utdelning inte ordnas eller om försändelsen inte kan levereras av någon annan av Leverantören oberoende orsak, skickas försändelsen tillbaka till den av Kunden angivna returadressen på Kundens bekostnad.

3.5 Retur, förvaring, ny utdelning eller omdirigering kan orsaka tilläggskostnader för Kunden. Se även punkt 6, ”Priser, tilläggskostnader och fakturering”.

3.6 Kunden ansvarar för användningen av Leverantörens transportdokument samt tulleller andra motsvarande dokument. Kunden eller mottagaren ansvarar också för eventuella tullavgifter och skatter kopplade till försändelsen. Leverantören ansvarar inte för tullförteckningar eller myndigheters beslut gällande tullklareringar. I ärenden om importtillstånd och övriga ärenden om import kan man få mer information från destinationslandets handelsrepresentation.

4. Packning av försändelser och begränsningar om innehåll

4.1 Kunden ansvarar för att den transporterade försändelsens innehåll stämmer överens med uppgifterna i transportdokumentet. Om försändelsens innehåll, storlek eller andra egenskaper inte stämmer överens med uppgifterna i transportdokumentet, kan det orsaka tilläggskostnader för Kunden. Se även punkt 6, ”Priser, tilläggskostnader och fakturering”.

4.2 Kunden måste beteckna försändelsen med de namn-, adress-, betalnings- och övriga uppgifter som krävs. Försändelsen ska även betecknas med avsändarens uppgifter för eventuell retur.

4.3 Kunden ansvarar för att försändelsen är tillräckligt och noggrant packad med avseende på varan och att nödvändiga transportdokument (adresskort) är fastsatta ordentligt på försändelsen. Adresskorten ska fästas på alla försändelsens delar. Vid packning av försändelser ska man observera att om flera försändelser som är hoptejpade eller -bundna skickas med ett adresskort och delarna lossnar från varandra under transporten, begränsas Leverantörens ansvar till den del av försändelsen där adresskortet är fäst. Leverantören kontrollerar inte förpackningens tillräcklighet och ersätter inte transportskador som orsakas av Kundens avsiktliga eller vårdslösa agerande eller försummelse gällande packning av försändelsen.

4.4 Kunden ska försäkra sig om att Kundens försändelse stämmer överens med den av Kunden valda Förarens innehållsbegränsningar. Föraren har begränsningar i sina egna villkor när det gäller innehållet i den försändelse som transporteras. De vanligaste begränsningarna gäller farliga ämnen, djur, eldvapen och delar av dem, olagliga produkter, lättfördärvliga produkter, pengar och värdepapper samt tobaks- och alkoholprodukter. Närmare upplysningar om förarspecifika begränsningar finns på Shipits webbplats www.shipit.se.

4.5 I försändelsens destinationsland kan det finnas begränsningar med avseende på innehållet. Kunden ska ta reda på för tillfället gällande förbud och importbestämmelser för destinationslandet. Leverantören ansvarar inte för förverkligandet av transporten om Kunden inte har efterföljt destinationslandets begränsningar och villkor.

4.6 Leverantören kan vägra att genomföra transporten eller avbryta transporten, om det finns orsak att misstänka att försändelse inte följer Förarens eller destinationslandets innehållsbegränsningar. Leverantören har dock inte skyldighet att kontrollera försändelsens innehåll.

4.7 Kunden är skadeståndsskyldig för (direkta eller indirekta) skador som vållas Leverantören, Föraren eller andra kunder, som orsakas av bristande packning av försändelsen eller av att försändelsen inte följer Förarens eller destinationslandets innehållsbegränsningar.

5. Lämna försändelsen för transport

5.1 Platsen där Kunden lämnar försändelsen för transport definieras i Kundens beställning.

5.2 I tjänsten ingår ingen hämtning av försändelsen, om Kunden inte särskilt har beställt hämtning. Hämtning kan beställas som en tilläggstjänst. Avhämtningsstället definieras i Kundens beställning.

6. Priser, tilläggskostnader och fakturering

6.1 Priset på tjänsten är det pris som Leverantörens sändningsverktyg erbjuder samt eventuell avgift för tilläggsförsäkring som kan väljas separat. I de priser som Leverantören erbjuder ingår transport, mervärdesskatt, eventuella vägtullavgifter samt bränsleavgifter.

6.1.1 Beställningar som görs via Shipit Sverige debiteras alltid i Svenska kronor.

6.1.2 Om fakturerade summan är under 500 SEK moms 0 per månad, tilläggs en faktureringsavgift på 35 SEK.

6.2 Förutom de priser som nämns i föregående punkt, har Leverantören rätt att debitera Kunden för tilläggskostnader som härrör från orsaker som är oberoende av Leverantören. Tilläggskostnaderna som avses i denna punkt är bland annat extra kostnader som härrör från otillräckliga eller felaktiga orderuppgifter eller sändningsdokument, bristfällig förpackning, fördröjning orsakad av Kunden, retur av försändelsen, ny utdelning eller omdirigering.

6.3 Om det finns skäl att debitera för ovan nämnda tilläggskostnader, är Leverantören skyldig att meddela Kunden detta utan någon obefogad fördröjning.

6.4 Kunden betalar priset för tjänsten vid beställning om inget annat överenskommes separat om faktureringen. Eventuella tilläggskostnader faktureras i efterhand.

6.5 En registrerad kunds priser är personliga och får inte lämnas ut till utomstående.

7. Panträtt

7.1 Leverantören har panträtt till alla produkter som Kunden skickar när det gäller alla Kundens skulder till Leverantören.

7.2 Om Kunden inte betalar sina nämnda skulder har Leverantören rätt att sälja de produkter som nämns i punkt 7.1 via lämpliga försäljningskanaler för att täcka skulderna. Om det är möjligt ska Leverantören meddela Kunden om realiseringsåtgärderna i god tid.

8. Avbeställning och konsumentens ångerrätt

8.1 Kunden kan inte ångra beställningen när Föraren har tagit emot den. Försändelser som Kunden själv lämnar kan ångras inom 14 dagar från beställningen, om försändelsen inte har lämnats till Föraren för leverans. För avbeställning debiteras en avbeställningsavgift på 3 €.

8.2 I avtalet mellan Leverantören och Kunden tillämpas lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, om Kunden är konsument. Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 10 § har konsumenten rätt att frånträda ett hemförsäljningseller distansförsäljningsavtal genom att meddela näringsidkaren senast 14 dagar efter det att ett tjänsteavtal ingicks. Om Kunden vill att Leverantören påbörjar utförandet av tjänsten innan ångerfristen är slut, ska Kunden meddela Leverantören om detta. Kundens samtycke till att tjänsten påbörjas betyder att Kunden inte längre kan avbeställa tjänsten.

9. Reklamationer

9.1 Mottagaren ska kontrollera försändelsen och uppge alla utvändigt märkbara skador i leveransdokumentet omedelbart vid mottagandet av försändelsen. Kunden måste göra en skriftlig reklamation om de skador som mottagaren skriftligt uppgivit i leveransdokumentet och andra icke utvändigt märkbara skador inom sju dagar från leverans av försändelsen, annars förlorar Kunden sin rätt till ersättning.

9.2 När det gäller fördröjning av försändelsen ska Kunden reklamera detta skriftligt inom 14 dagar från det att försändelsen levererades till mottagaren. Om försändelsen inte har levererats i enlighet med överenskommelsen, ska ärendet ändå reklameras skriftligt senast inom två (2) månader från avsändandet.

9.3 Reklamationen görs till Leverantören via e-post till adressen [email protected]. Reklamationen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Sändningsnummer (fraktsedelns/transportdokumentets nummer)

 2. Förarens namn (transportör)

 3. Hämtnings- och leveransdatum

 4. När skadan eller felet upptäcktes

 5. Har mottagaren uppgett skadan i leveransdokumentet vid mottagandet av

 6. försändelsen

 7. Vilket slags skada eller fel det är fråga om

 8. Vilken vara det är fråga om

 9. Varans värde och vikt

 10. Har Kunden en transportförsäkring för försändelsen

 11. Bilder på den skadade varan och förpackningen samt övriga förpackningsmaterial

 12. Dokument som bevisar försändelsens värde

10. Skadeersättning och ansvarsbegränsning

10.1 Leverantörens ersättningsskyldighet för borttappade försändelser eller försändelser som kommit fram i bristfälligt eller skadat skick definieras i enlighet med lag (1974:610) om inrikes vägtransport eller lag (1969:12) om internationell vägtransport.

10.2 Maximiersättningen för en försändelse vid inhemska transporter är begränsad till 150 kronor per kilogram av det förlorade godsets bruttovikt. Vid internationella transporter är ersättningen begränsad till 8,33 av Internationella valutafonden definierade särskilda dragningsrätter för kilogram av det förlorade godsets bruttovikt. Transportavgifter betalas tillbaka för den delen som motsvarar felet.

10.3 Maximiersättningen för försening av försändelsen är begränsad till summan av transportavgifterna.

10.4 Leverantören är därutöver inte skyldig att ersätta andra förluster, såsom utebliven handelsvinst eller någon annan direkt eller indirekt skada oavsett dess karaktär.

10.5 Skadeersättning ska ansökas om enligt lagen om vägbefordringsavtal senast inom ett år då godset minskats eller skadats eller vid dröjsmål med dess utlämnande den dag då godset utlämnades; vid förlust av godset den trettionde (30:e) dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller, när särskild tid härför icke avtalats, den sextionde (60:e) dagen efter det fraktföraren mottog godset till befordran; samt i annat fall vid utgången av en tid om tre månader från det befordringsavtalet slöts.

11. Force majeure

11.1 Leverantören är inte ansvarig för försummelse eller brister vid utförandet av tjänsten, om försummelsen eller bristen beror på myndighetsåtgärder, strejk (både avtalsenlig och avtalsstridig), lockout, blockad, omfattande brand eller översvämning, allvarlig olycka, force majeure-situation för underleverantören eller annan situation som Leverantören inte kan påverka och som Leverantören inte rimligtvis skulle ha kunnat räkna med samt vars följder Leverantören inte rimligtvis skulle ha kunnat undvika eller begränsa.

11.2 När Leverantören upptäcker en ovan nämnd situation som hindrar uppfyllandet av avtalsskyldigheterna, ska Leverantören snarast möjligt skriftligt meddela Kunden om förhindret. Skyldigheten ska uppfyllas inom rimlig tid efter att förhindret är borta.

12. Lagstiftning och behörig domstol

12.1 Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal.

12.2 Tvist som uppstår i anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Integritetspolicy

Parterna förbinder sig att följa gällande lagstiftning om integritetspolicy.

Kunden ska ansvara för de personuppgifter som finns i Kundregistret samt alla personuppgifter som han eller hon är medveten om, kunden tar hand om sina skyldigheter som datakontrollant i enlighet med integritetsskyddslagen.

Parternas relation, ansvar och rättigheter definieras i bilagan om integritetsvillkor, som är en viktig och en integrerad för del av dessa användarvillkor. Om det förekommer konflikter mellan detta avtal och bilagan, så kommer denna bilaga för sekretess- och integritetspolicyn att ha företräde.

Betalningsförmedlingstjänst

Shipit använder Stripe för kreditkortsladdningar.